عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای کاربردی ( دپارتمان : طراحی پارچه )

حوزههای آموزش:

۱ .آشنایی با هنرهای سنتی
۲ .تاریخ نساجی
۳ .آشنایی با پارچه و لباس های سنتی
۴ .طراحی تخصصی پارچه
۵ .طراحی مقدماتی پارچه
۶ .هنر در دنیای کودکان
۷ .تحول صنایع دستی در دنیا
۸ .پروژه نهایی

حوزههای پژوهش | فعالیت تخصصی:

۱ .تاریخ لباس
۲ .تاریخ نساجی
۳ .هنرهای سنتی ایران و جهان
۴ .تجزیه و تحلیل منسوجات
۵ .بررسی سبکهای طراحی پارچه و لباس
۶ .کاربرد مدیوم پارچه در بیان جدید هنری
۷ .طراحی پارچه و لباس
۸ .مطالعات میان رشته ای در حوزه های دیزاین ، صنایع دستی ، مردم شناسی

گزیده آثار علمی و هنری:

۱ .طرح پژوهشی بازنگری شرح دروس دوره کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس،
۱۳۹۵
۲ .تالیف دایره المعارف منسوجات ایرانی با نگاهی بر ادبیات ایران انتشارات دانشگاه هنر تهران ۱۳۹۵
۳ .طرح پژوهشی بازنگری شرح دروس دوره کارشناسی رشته طراحی پارچه، ۱۳۹۵
۴ .طرح پژوهشی کتاب جامع طراحی لباس با رویکرد اسالمی و جهت گیری الهی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیزد، ۱۹۳۴
۵ .معرفی و نقد کتاب صد سال زری بافی در ایران ، فصلنامه خانه کتاب، ۱۳۹۴
۶ .معرفی پارچه سامیت ، نشریه طراحی پارچه ، لباس و تزئینات، ۱۳۹۳
۷ .معرفی و نقد کتاب مبانی طراحی پارچه ، فصلنامه خانه کتاب، ۱۳۹۴
۸ .معرفی و نقد کتاب پیشه ها در عصر قاجار ، فصلنامه خانه کتاب، ۱۳۹۳
٩ .طرح پژوهشی دایره المعارف منسوجات ایرانی با نگاهی بر ادبیات ایران، ۱۳۹۰
۱۰ .طرح پژوهشی تاثیر ادیان بر طراحی پارچه و لباس زیر نظر دانشگاه آزاد یزد

پویش طهروون بپوشیم | استاد بنفشه مقدم