دکترا، تاریخ ھنر
(KU Leuven) لوون دانشگاه، ١٣٩٣ـ ١٣٨٨

عنوان پایان نامه:

“Sani‘ ol-Molk, The Thousand and One Nights and the Persian Art of Book Illustration: A Study in Iconology and Semiotics”
بورس تحصیلی IRO ،دانشگاه لوون
استاد راھنما: پروفسور باربارا بارت
استاد مشاور: پروفسور ھلخھ دنیلز

کارشناسی ارشد، پژوھش ھنر

١٣٨٣ـ١٣٨۵ ،دانشکده ھنرھای زیبا، دانشگاه تھران

عنوان پایان نامه:

«نظریه قدرت میشل فوکو: بررسی رنگ در پارچه ھای بکار رفته در دوران صفویه با استفاده از نگاره ھای رنگی مکتب اصفھان»
استاد راھنما: دکتر یعقوب آژند
استاد مشاور: دکتر زھرا رھنورد

کارشناسی، طراحی و چاپ پارچه و لباس  ١٣٧٩ـ١٣٨٣ ،دانشگاه ھنر

عنوان پایان نامه:

«کاربرد کولاژ الیاف و فلزات در تزئنات داخلی»
استاد راھنما: خانم شھلا امینی
کسب رتبه دوم در میان فارغ التحصیلان سال تحصیلی ٨٣-٨٢.

دوره ھای آموزشی دیگر

دوره آموزشی تخصصی
(Helsinki University of Art and Design) ھلسینکی طراحی و ھنر دانشگاه، ١٣٨٣-١٣٨۴ بھار ترم

واحدھای گذرانده شده:

National Tradition and design
Basic colors course
Weaving studio
Tufting
Textile art in public buildings
(Corel Draw and Photoshop) کامپیوتری گرافیک دیپلم ١٣٨٠ ،کالج َک ِوندیش (College Cavendish)
elhametemadi.com page 2 of 5

جوایز و بورس ھای تحصیلی

١٣٨٩ـ١٣٩۴ :دانشگاه لوون، بورس کامل دکترا (IRO.)
اسفند ١٣٨٩ :دانشگاه استنفورد، بورس کامل سفر وارائھ مقالھ در کنفرانس:
“Language, Literacy and the Construction of Social Authority in Islamic Societies”
تیر ١٣٨٩ :دانشگاه لوون، بورس کامل سفر و ارائه مقاله در کنفرانس:
“World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES)”
شھریور ١٣٨٣ :رتبه دوم در میان فارغ التحصیلان سال تحصیلی ٨٣-٨٢ ، دانشگاه ھنر (معدل٧٨.١٧.)

کتاب و مقالات

کتاب
(Forthcoming, under review) Sani‘ ol-Molk, The Thousand and One Nights and the Persian Art of
Book Illustration: A Study in Iconography and Semiotics.

مقالات چاپ شده

«بررسی رویکرد آیکونولوژی در مواجھھ با نقاشی دوران پیشامدرن ایرانی» دو فصلنامھ مبانی نظری ھنرھای تجسمی ٣ .۶٠ ـ۴٩:(١٣٩۶)
«دیدگاھی جدید در آیکونولوژی یا تکوین شمایل (Iconogenesis «(ترجمھ، فصلنامھ چیدمان ١۴) ١٣٩۵:(۴۴ ـ۵٣. «خالق «نام گل سرخ» خاموش شد!» تندیس ٣١٩) ١٣٩۴)
“Shahrzad and Shahrbaz: A Story Illustrated in Signs.” Accepted for publication in Anthropology of
the Middle East.
“An Iconological Analysis of The Two Young Lovers and a Coiffeuse”. In New Perspectives in
Iconology, edited by Barbara Baert, Ann-Sophie Lehmann, and Jenke Van den Akkerveken, Brussels:
APS editions, 2012, 61-79.
“Safavid Clothing: Paintings Disclose the Power Relations.” Zaytoon 1 (2009): 73-89.

مقالات (در حال داوری)

“The Changing Landscape of Beauty: Iranian Contemporary Art, Imitation and Power.” Performing
Arts Journal (under review).
«خوانش نگاره مجنون در بیایان از نسخھ شاھنامھ تھماسبی با استفاده از رویکرد آیکونولوژی» نامھ ھنرھای تجسمی و کاربردی
(در حال داوری).

سخنران مدعو

١٣٩۶ بھمن ١٧
«آیکونولوژی؛ رویکردی تطبیقی، تلفیقی» دانشگاه ھنر اصفھان.
١٣٩۵ بھمن ٣٠
«روشی تلفیقی در بررسی محتوای ھنر ایرانی،» فرھنگستان ھنر، تھران.
elhametemadi.com page 3 of 5
١٣٩۵ اردیبھشت ١٣
«چشم اندازی نو در روش شناسی مطالعات ھنر،» دانشگاه الزھرا، تھران.
١٣٩۴ مھر ١٣
«نشانھ ـ آیکنولوژی، روشی تلفیقی در بررسی محتوای ھنر ایرانی،» فرھنگستان ھنر، تھران.
١٣٩۴ مھر ٧-٨
«رویکردھای تلفیقی در روش شناسی مطالعات ھنر: آیکنولوژی ـ نشانھ شناسی،» دانشگاه ھنر اصفھان.

April 2013, 26-27
“Painting: Ways of Interpretation,” chair of discussion panel at First Future Workshop of the Ernest
Herzfeld-Society, University of Bamberg, Germany.
March 2009, 10-12
“Persian Art,” Sharing Knowledge, Group T, Leuven, Belgium.

کنفرانس ھا

March 2017, 9-13
“Time, Narrative and Shahrzad’s clothes”, accepted submission for presentation at 8th Biennial
Convention of the Association for the Study of Persianate Societies (ASPS), National Library and
Archives of I.R.Iran, Shiraz, Iran.
July 2015, 3-4
“On Methodology for Studying the Content of Pre-modern Persian Paintings”, accepted submission
for presentation at 11th Colloquy of the Ernst Herzfeld-Society, University of Bamberg, Germany.
October 2014, 24-26
“Facial Hair as Representative of Superiority in The Thousand and One Nights”, accepted submission
for presentation at The Visual World of Persianate Culture, University of Edinburg, Scotland.
July 2014, 3-6
“Relevant Introduction? Examining the King and His Sons in Sani‘ ol- Molks The Thousand and One
Nights”, presented at 9th Colloquy of the Ernst Herzfeld- Society, Hamburg University, Germany.
April 2013, 26-27
“Iconography and Semiology in Persian Painting, Qajar Era (19th century)”, presented at First Future
Workshop of the Ernest Herzfeld-Society, University of Bamberg, Germany.
July 2012, 6-7
“Iconography in the 19th century Persian Book Illustration and Painting: The case of The Thousand
and One Nights”, poster presentation at 8th Colloquy of the Ernst Herzfeld-Society, Zurich University,
Switzerland.
April 2011, 26-30
“Melting into the Other: the Receding Borders of Identity: Sani‘ ol- Molk’s Legacy of Colonized
Iranian Art”, accepted submission for presentation at Under Construction: Gateways and Walls,
EACLALS triennial conference, Bogazici University, Turkey.
March 2011, 2-3 (with Stanford University travel and conference grant)
“The Verbal Conditionality of Visual Literacy: Early Modern Persian Paintings”, presented at
Language, Literacy and the Construction of Social Authority in Islamic Societies workshop, The
Abbasi Program in Islamic Studies, Stanford University, USA.
July 2010, 19- 24 (with KU Leuven travel and conference grant)
“Iconological Analysis of Sani‘ ol-Molk’s ‘The Two Young Lovers and a Coiffeuse’”, presented at
World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), co- organized by the European Institute of
elhametemadi.com page 4 of 5
the Mediterranean (EIMed) and Autonomous University of Barcelona (UAB), Spain.
May 2009, 8-10
“Social Hierarchy in Isfahan School Paintings, a Foucaultian Reading”, accepted submission for
presentation at 24th Annual Middle East History and Theory Conference, University of Chicago, USA.
March 2009, 25-27
“Safavid Clothing: Paintings Disclose the Power Relations”, accepted submission for presentation at
the 9th annual Southwest Graduate Conference in Middle Eastern Studies, University of Arizona,
USA. Paper published in the conference proceedings journal.

سوابق تدریس

١٣٩۶ـ١٣٩۵
«تاریخ پوشاک»، «روش تحقیق» و «زبان تخصصی»، کارشناسی طراحی و چاپ پارچھ، دانشکده طراحی و پارچھ،
دانشگاه ھنر.
١٣٩۶ـ١٣٩۵
«زبان تخصصی» و « پژوھشی در ھنر»، کارشناسی ارشد طراحی و چاپ پارچھ، دانشکده طراحی و پارچھ، دانشگاه
ھنر.
١٣٩۶ـ١٣٩۵
«جامعھ شناسی ھنر»، «فن بیان و نگارش» و «صورت و معنا در ھنر»، کارشناسی ارشد رشتھ پژوھش ھنر، دانشکده
ھنر و معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات.
١٣٩۶ـ١٣٩۵
«روش تحقیق» و «سمینار منتخب در ھنرھای تجسمی»، کارشناسی ارشد رشتھ گرافیک، دانشکده ھنر و معماری،
دانشگاه علوم و تحقیقات.
١٣٩۶ـ١٣٩۵
«نقد و تحلیل تصویر» و «روش تحقیق» کارشناسی ارشد رشتھ تصویرسازی، دانشکده ھنر و معماری، دانشگاه علوم و
تحقیقات.
١٣٩۶-١٣٩۵
«نقد و بررسی نقاشی ایرانی» و «سمینار منتخب در ھنرھای تجسمی» کارشناسی ارشد رشتھ نقاشی، دانشکده ھنر و معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات.
2014-2015
“Islamic Art: Analyzing Three Single Paintings from Qajar era”, graduate seminar, Dep. of Art
History and Islamic Studies, University of Leuven.
2014-2015
“Reading 19th century Persian Paintings”, undergraduate seminar, Dep. of Art History, University of
Leuven.
2013-2014
“Islamic Art: Presentation of Gender in Sani‘ ol-Molk’s Thousand and One Nights”, graduate seminar,
Dep. of Art History and Islamic Studies, University of Leuven.
2013-2014
“Introduction to the19th century Persian Art”, undergraduate seminar, Dep. of Art History, University
of Leuven.
elhametemadi.com page 5 of 5
2012-2013
“Islamic Art: Visual Presentations of Shahrzad and Shahrbaz in The Thousand and One Nights”,
graduate seminar, Dep. of Art History and Islamic Studies, University of Leuven.
2012-2013
“Qajar paintings and Perception”, undergraduate seminar, Dep. of Art History, University of Leuven.
2011-2012
“Islamic Art: Shahrzad in The Thousand and One Nights”, graduate seminar, Dep. of Art History and
Islamic Studies, University of Leuven.
2011-2012
“Sani‘ ol-Molk’s The Thousand and One Nights”, undergraduate seminar, Dep. of Art History,
University of Leuven.
2010-2011
“Survey of Persian Paintings”, undergraduate seminar, Dep. of Art History, University of Leuven.
2009-2010
“Islamic Art: Iconography of Persian Paintings”, graduate seminar, Dep. of Art History, University of
Leuven.
2009-2010
“A Survey of Qajar Art”, undergraduate seminar, Dep. of Art History, University of Leuven.
١٣٨۶-١٣٨٧
«تاریخ ھنر»، «ھنرھای تجسمی» ، دانشگاه علمی کاربردی، تھران.
١٣٨۶-١٣٨٧
«تاریخ ھنر»، «طراحی لباس» و «طراحی پارچھ»، دوره ھای آموزش آزاد دانشگاه تھران.
١٣٨۴-١٣٨٧
ھنرستان گلستان کبیر، تھران.

سوابق موزه داری

Exhibition Assistant
“Hunter Hill Art Exhibition,” 8th-17th May 2015, Hunter’s Hill Council, Sydney, Australia.
Assistant of Associate Curator
“RAVAGED: Art and culture in time of conflict,” 19th March-1st September 2014, M-Museum,
Leuven, Belgium.

نمایشگاه ھای گروھی

January 2006, 6-26
“From memories to the futures,” Nayttely, Helsinki, Finland.
١٣٨۶ آبان ٩مھرـ ٢٧
نمایشگاه گروھی «تاپستری (بافت)»، فرھنگسرای نیاوران، تھران

پویش طهروون بپوشیم | دکتر الهام اعتمادی