محمد رضا ریاضی

 • لیسانس از دانشکده علوم زمین دانشگاه ملی ایران ۷۵ -۳۱۷۱
 • ارشد جغرافیای انسانی و اقتصادی از دانشگاه تهران ۳۱-۳۱۷۱
 • ارشد باستان شناسی از دانشگاه تهران ۵۷-۳۱۵۱
 • دوره مدیریت از مرکز مدیریت صنعتی ایران ۳۱۳۱ -۳۱۳۳
 • هم طراز استاد یار پایه یک از دانشگاه تهران و دانشگاه هنر تهران
 • مدیر کتابخانه موزه ملی ایران از سال ۳۱۱۷ -۳۱۷۱
 • عضو شوری پژوهشی موزه ملی ایران از سال ۱۷ -۳۱۵۷
 • عضو کمیته حافظه جهانی یونسکو از سال ۵۷ -۳۱۵۱
 • مدرس دانشکده های هنر و معماری و شهرسازی دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، دانشگاه الزهرا، دانشکده شریعتی، دانشگاه سوره، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات درمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
 • دعوت به سخنرانی از طرف کشورهای سوئیس و آلمان در مورد مواریث فرهنگی ایران و ارائه مقاله
 • استاد راهنما و مشاور بیش از ۱۲۲ رساله در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • عضو هیت علمی کنگره های معماری و شهرسازی و هنرهای صناعی فرهنگستان هنر

تالیفات:

فهرست کتاب ها :

 1. فهرست نسخ خطی پزشکی سازمان میراث فرهنگی کشور . انتشارات موزه رضا عباسی، سال ۳۱۵۳٫
 2. فهرست میکرو فیلمها و نسخ خطی موزه ملی ایران ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، سال ۳۱۵۷٫
 3. فرهنگ مصور اصطالحات هنر ایران، انتشارات دانشگاه الزهرا ، سال ۳۱۵۷٫
 4. اصفهان ، نوشته میر سید علی جناب ، به کوشش محمد رضا ریاضی ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور،
  .۳۱۵۳
 5. ایران سر زمین اهورایی ، تهران، انتشارات بید گل ، ۳۱۵۱٫
 6. راهنمای موزه ملی ایران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، ۳۱۵۱٫
 7. سیر پژوهش در آثار و مواریث فرهنگی ایران)سده های ۳۵ تا ۱۲ میالدی( / انتشارات موزه ملی، سال ۳۱۵۱٫
 8. صد کلمه حضرت امیر ، به کوشش محمد رضا ریاضی ، انتشارات موسسه هنری ثمین با همکاری موزه ملی ایران ،سال۳۱۵۱٫
 9. کتابشناسی نوشته های پژوهشگران فرانسوی در ایران ، انتشارات موزه ملی ایران ،سال ۳۱۵۱٫
 10. طرحهای اسالمی ، نوشته ایوا ویلسون، ترجمه محمد رضا ریاضی ، انتشارات سمت ،سال ۳۱۱۲٫
 11. طرحها و نقوش لباسها و بافته های ساسانی، انتشارات گنجینه هنر، ۳۱۱۱٫
 12. آثار خانه در ایران ازنوسنگی تا ساسانی به روایت گنجینه خاک، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، ۳۱۱۷٫
 13. رهنگ مصور نگاره های ورزشی ایران، انتشارات کمیته ملی المپیک، سال ۳۱۱۵٫
 14. تیبه نگاری در دوران اسالمی، جلد ۷ از مجموعه ۳۷ جلدی بررسی هنر ایران بکوشش آتر آپهام پوپ ایران،
  انتشارات علمی و فرهنگی ، ۳۱۱۱٫
 15. تخت جمشید ، تهران انتشارات سر زمین آهورایی، سال ۳۱۱۵٫
 16. تاریخ هنر جهان، دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه ای) گروه تحصیلی هنر(، تهران، وزارت آموزش و پرورش،
  .۳۱۱۲
 17. کاشیکاری قاجاری ، انتشارات یساولی، ۳۱۱۷٫

فهرست مقالات :

 1. کاروانسرای دیر گچین ، نشریه اثر، شماره ۱۳ ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، سال ۳۱۵۳٫
 2. کتابشناسی معماری و شهر سازی ایران ، نشریه شماره ۱۳ ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، سال ۳۱۵۳٫
 3. نیشابور از دیدگاه باستان شناسی، نشریه باستان شناسی و تاریخ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، سال ششم ،شمارهاول و دوم ، شماره پیاپی ۳۳ ،سال ۳۱۵۳٫
 4. نگاهی اجمالی به تاریخ جواهرسازی و زیورسازی ایران ، نشریه دستها و نقشها، شماره دوم، سال ۳۱۵۱
 5. فهرست موضوعی مقاالت نشریه ایرانیکا انتیکوا، نشریه باستان شناسی وتاریخ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، سال نهم، شماره اول، شماره پیاپی ۳۵ ،سال ۳۱۵۷٫
 6. جاده ابریشم: شکل گیری و پیشینه، نشریه باستان شناسی و تاریخ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، سال نهم، شماره اول / شماره پیاپی ، ۳۱۵۷٫
 7. نگاهی اجمالی به مسایل و مشکالت صنایع دستی معاصر ایران ،نشریه جوانه هنر ، انتشارات دانشکده هنردانشگاه الزهرا ، شماره ۷ ، سال ۳۱۵۷٫
 8. صنف معمار در دوران اسالمی ،مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم، کرمان ،
  انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور ، ج ۱ ، سال ۳۱۵۷٫
 9. کتابشناسی حفاظت و مرمت آثار ، نشریه اثر ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره ۱۳ و ۱۵ ، سال
  .۳۱۵۷
 10. معرفی دو قرآن از مجموعه خطی موزه ملی ایران ، نشریه میراث فرهنگی ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی،
  شماره ۳۳ ،سال ۳۱۵۷٫
 11. آثار هنرمند فقید ابوالحسن اعتصامی در موزه ملی ایران ، مجله موزه ها ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره ۳۱ و ۳۱ ، سال ۳۱۵۳٫
 12. فهرست موضوعی و فهرست اعالم، مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم، کرمان،
  انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، جلد ۷، سال ۳۱۵۳٫
 13. بررسی و بازسازی رنگهای پوشاک ساسانی در تاق بستان ، یادنامه گردهمایی باستان شناسی، شوش،انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور ، سال ۳۱۵۳٫
 14. کتابت دوران اسالمی، نشریه باستان شناسی و هنر، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۱ و ۱ ، سال ۳۱۵۱٫
 15. پارچه و پارچه بافی در دوران اسالمی ، دانشنامه جهان اسالم حرف ب – پ، انتشارات بنیاد دایره المعارف
  اسالمی ، سال ۳۱۵۱٫
 16. گرافیک در دایره المعارفها ، کتاب ماه، انتشارات خانه کتاب ایران ذ،شماره ۱۵ و ۱۱ ، سال ۳۱۱۲٫
 17. شیشه های خراسان و جاده ابریشم.سال.۱۲۲۱ ، به زبان انگلیسی. ارائه در کنگره بین المللی شیشه درمسیر جاده  ابریشم در موزه و دانشگاه ماینز آلمان،

چاپ شده در کتاب:

 1. Glass along the Silk Road, RGZM. Mainz, 2010
 2. مقاله گچبری در دوران اسالمی در کتاب: ۱۲۲۳ /Iran of Splendour The;Stucco
 3. iginator:E.BoothClibborn.General Editor:N.Pourjavad
 4. از موزه ایران باستان تا موزه ملی ایران، مجله موزه ها، انشارات سازمان میراث فرهنگی کشور ، دوره جدید
  ،شماره نهم ، پیاپی ۱۲ ،۳۱۱۳٫
 5. جهان شناسی مسلمانان نشریه باستان شناسی و هنر،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، دوره دوم ، شماره ۷ ، سال.۳۱۱۳
 6. ممتازالملک و اولین موزه ملی ایران ، مجله موزه ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره ۱۷ ، سال
  .۳۱۱۱
 7. فهرست موضوعی وفهرست اعالم مجموعه مقاالت دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم،
  کرمان،انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور ، ج ۷ ، سال ۳۱۱۱٫
 8. نقوش دوره هخامنشی ، نشان ، نشریه طراحی گرافیک ایران ، شماره ۱ ،۳۱۱۱٫
 9. نقوش دوره اشکانی. نشان، نشریه طراحی گرافیک ایران شماره ۷ ،زمستان ۳۱۱۱٫
 10. طرحها ونقوش ساسانی )۳ . )نشان، نشریه طراحی گرافیک ایران، شماره ۷ ، تابستان ۱۱۷٫
 11. نشان، تهران: نشریه طراحی گرافیک ایران شماره ۷ زمستان،۳۱۱۱٫
 12. طرحها ونقوش جامهای مارلیک، ، نشان ، نشریه طراحی گرافیک ایران شماره ۳ ،بهار و تابستان،۳۱۱۱٫
 13. طر ح ها و نقوش مفرغ های لرستان “نشان”نشریه طراحی گرافیک ایران شماره ۵ سال ۳۱۱۱٫
 14. طرحها ونقوش جیرفت، نشان نشریه طراحی گرافیک ایران ، شماره ۱ زمستان، ۳۱۱۷٫
 15. طرحها و نقوش زیویه وحسنلو، نشان ، نشریه طراحی گرافیک ایران شماره ۱ ، بهار ۳۱۱۷٫
 16. طرحها ونقوش تمدن ایالم نشان ، نشریه طراحی گرافیک ایران ، شماره ۳۳، پاییز ۳۱۱۷٫
 17. طرحها ونقوش سیلک کاشان ، نشان ، نشریه طراحی گرافیک ایران ، شماره ۳۱ ،زمستان ۳۱۱۷٫
 18. چاپ سنگی ، نشان ، نشریه طراحی گرافیک ایران شماره ۳۱ ، بهار ۳۱۱۳٫
 19. طرحها ونقوش تل باکون، نشان نشریه طراحی گرافیک ایران، شماره ۳۷ ، تابستان و پاییز ۳۱۱۳٫
 20. طرحها و نقوش سفالینه های شوش ، نشان، نشریه طراحی گرافیک ایران ،شماره ۳۷ ،زمستان ۳۱۱۳٫
 21. طرحها و نقوش ورزشی. نشریه نشان ، نشریه طراحی گرافیک ایران ،شماره ۳۳، بهار ۳۱۱۵٫
 22. ظرفهای سیمین ساسانی، نشریه هنر ومردم ،شماره ۷ ،بهار ۳۱۱۱٫
 23. فهرست عام و موضوعی:مجموعه ۷ جلدی ، سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ، ارگ بم ، انتشارات میراث فرهنگی ، سال جلد ۷ ،۳۱۱۷٫
 24. رنگ در باورهای ایرانی، سومین کنگره تاریخ معماری و شهر سازی ،ارگ بم ۱۷ تا ۱۲ فروردین۳۱۱۱ . انتشارات
  سازمان میراث فرهنگی، سال ۳۱۱۷٫
 25. طرها و نقوش گچبریهای ساسانی، نشان، نشریه طراحی گرافیک ایران ،شماره ۳۵ ،سال ۳۱۱۵٫
 26. نقش سیمرغ،نشان ، نشریه طراحی گرافیک ایران،شماره ۳۱ ، سال ۳۱۵۱٫
 27. طبیعت درهنر ساسانی، مجموعه مقاالت همایش طبیعت در هنر شرق . تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، ۳۱۱۱٫
 28. مهر های ایرانی. نشان، نشریه طراحی گرافیک ایران، شماره ۱ ،بهار ۳۱۱۱٫
 29. موجودات پنداری در هنر ایران . نشان، نشریه طراحی گرافیک ایران،شماره ۱۲ . زمستان ۳۱۱۱٫
 30. نقوش صخره ای و پناهگاه های ) غارها( ایران. نشان، نشریه طراحی گرافیک ایران، شماره ۱۳ بهار ۱۱٫
 31. نخستین الگو های معماری ایران. مجله جلوه نقش ) هنر و معماری( شماره ۱ ،بهار ۱۱٫
 32. بخاری دیواری، باستان شناسی در دوره اسالمی، ۷۱ مقاله در بزرگداشت استاد محمد یوسف کیانی. بکوشش
  محمد ابراهیم زراعی. انتشارات دانشگاه بوعلی. ۳۱۱۲٫
 33. موزه ملی ایران، مشکالت و رهنمود ها. مجله معماری و ساختمان، شماره ۱۱سال ۳۱۱۱٫
 34. نمرود داغ یادمان ایرانی دوره اشکانی در فهرست میراث جهانی، مجله معاری و ساختمان شماره ۱۱ ،بهار ۳۱۱۱٫
 35.  معرفی نمونه هایی از شیشه گری دوره غزنوی سده های ۷ تا ۳ هجری. از خراسان بزرگ و افغانستان با
  همکاری آرمان شیشه گر. جشن نامه میر عابدین کابلی/ بکوشش مرتضی حصاری. تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی،.۳۱۱۷
 36. نقش زنان در شکل گیری مکتب شیراز/ یاد نامه دکتر سیمین دانشور) مفاخر میراث فرهنگی ایران ۱ /تهران،
  انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ۳۱۱۳٫
پویش طهروون بپوشیم | دکتر محمد رضا ریاضی