تحصیلات

کارشناسی ارشد،

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

کارشناسی،

مهندسی عمران

مهندسی بهداشت محیط

 سوابق اجرائی

  • رییس نظارت و اجرا و جانشین معاونت فنی وعمرانی منطقه 12
  • رییس نظارت و اجرا و جانشین معاونت فنی و عمرانی منطقه 21
  • رییس نظارت و اجرا و جانشین معاونت فنی و عمرانی منطقه 22
  • جانشین معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه 12
  • مدیر طرح ناحیه محور منطقه 12
  • مدیر نوسازی بافت فرسوده منطقه 12
  • معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه 12
  • معاونت فنی و عمرانی منطقه 12
  • قائم مقام منطقه 12
  • مشاور اجرایی شهردار منطقه 5

عضویت و راهبری در کمیسیونهای مختلف مناطق

پویش طهروون بپوشیم | مهندس پیمان حسین محسنی