چشم اندازپویش:

پوشش را می توان در کنار مسکن و خوراک یکی از مهمترین و قابل توجه ترین مسائل مورد نظر بشر دانست که از زمانهای دور دست از آن نه تنها به عنوان عاملی برای حفاظت از بدن، بلکه در نقش سوژه ای زیباشناسانه در زندگی سیاسی ـ اجتماعی ایفای نقش کرده است. پوشاک مردمان، از فرهنگ عمومی جامعه ای که بدان تعلق دارند جدا نیست.

در البسه زنان و مردان همه ارزش هایی که در یک نظام هماهنگ و منسجم تاریخی شده صراحت می یابد نیز مجال نمایش پیدا می نماید. به بیان دیگر، لباس و نوع پوشش که به همراه کلمه “مد” بصورت عمومی استفاده می شود دو مقوله مهم جدا ناشدنی و در ارتباطی مستقیم و تنگاتنگی با اقلیم، فرهنگ، سیاست وجامعه شناسی هنر پهنه جغرافیائی تعریف می گردد. از این رو نوع پوشش افراد هر مملکت را باید به عنوان شاخصه ای برای تمایز مردمان آن با سایر کشورها دانست.