کارکــاه های تخصصی پویــش

مجموعه کارگاه اول

کارگاه بازدید از کاخ گلستان

دکتر محمد ریاضی – دکتر الهام اعتمادی

کارگاه پوشاک قاجار در تصویر

دکتر الهام اعتمادی

کارگاه طراحی و چاپ پارچه (لباس)

استاد بنفشه مقدم

مجموعه کارگاه دوم

کارگاه بازدید از کاخ گلستان

دکتر محمد ریاضی – دکتر الهام اعتمادی

کارگاه پوشاک قاجار در تصویر

دکتر الهام اعتمادی

کارگاه طراحی لباس از ایده تا اجرا 

 استاد علی فانی سالک

کارگاه دوخت و الگو سازی لباس

استاد علی فانی سالک ، سرکارخانم مژگان ملک

کارگاه تزئینات لباس

 استاد آفاق امیریان