تحصیلات

دکترا: دانشجوی مقطع دکتری رشته روابط بین الملل ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم

کارشناسی ارشد:  رشته علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

کارشناسی: کارشناسی رشته علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دوره های آموزشی دیگر

–   مسلط به زبان انگلیسی
–    آشنایی با دوره های سطح 1 و 2 کامپیوتر
–   دوره آموزش بدو استخدام
–   دوره آموزشی مدیریت انگیزش
–   دوره آموزشی مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان ها
–   دوره آموزش کاربردی بیمه های عمر و درمان ، دوره آموزش عملکرد خدمات بیمه
–  دوره آموزش مشاوره  و آگاه سازی
–   دوره آموزش برنامه ریزی امور فرهنگی
–   دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی
– دوره آموزشی آسیب شناسی فرهنگی
–   دوره آموزشی گزارش نویسی و مکاتبات اداری
– دوره آموزشی اصول و مبانی فرهنگ شناسی
–   دوره آموزشی مسئولیتهای اجتماعی سازمان
– دوره آموزشی جامعه شناسی مسائل اجتماعی
–  دوره آموزشی خانواده متعالی
– دوره آموزشی عفاف و حجاب و نقش آن در خانواده و اجتماع
– دوره آموزشی مشارکت اجتماعی

–  دوره آموزشی مهارت های تشخیصی در مددکاری
–  دوره آموزشی مهارتهایی زندگی
–  دوره آموزشی اصول کارآفرینی و تقویت فرصت های توسعه در سکونتگاه های غیر رسمی

دوره های تخصصی

– همایش بین المللی زنان و زندگی شهری

جوایز و بورس های تحصیلی

–    کسب عنوان مدیر نمونه شهرداری تهران در سال 1395

پژوهش و تحقیق

–  تروریسم و خرابکاری در قوانین کیفری
– تروریسم بزرگترین چالش بین الملی
– پیروزی در زندگی مشروطه
– راهبردی در روابط بین المللی
– بررسی چالش های سیاست خارجی در خاورمیانه
– سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه 2001-1991
– استراتژی بشردوستانه آمریکا در خاورمیانه
– اشغال عراق و تاثیر آن بر تروریسم داخلی
– موضوع پایان نامه : بررسی مقایسه ای منع هرگونه تبعیض علیه زنان در حوزه خاورمیانه

پویش طهروون بپوشیم | دکتر فرزانه زمانی نیا